search

Algemene voorwaarden zakelijke afnemer

Artikel 1. Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
de overeenkomst: de tussen afnemer en leverancier tot stand gekomen overeenkomst tot koop en verkoop en/of de montage van betonstaal.
de afnemer: de rechtspersoon, die de opdracht voor levering van het betonstaal verstrekt, dan wel daartoe een offerte vraagt.
de leverancier: de natuurlijke- of rechtspersoon aan wie de levering en/of montage van het betonstaal is opgedragen of aan wie daartoe een offerte wordt gevraagd.
het betonstaal: betonstaal ten behoeve van betonconstructies.

Artikel 2. Toepassing algemene voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden gelden tussen partijen, nadat zij door één der partijen van toepassing zijn verklaard op een offerte of een overeenkomst, voor de levering van betonstaal. Indien deze voorwaarden op een overeenkomst van toepassing zijn, gelden zij eveneens voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Offerte
3.1 Alle offertes van de leverancier zijn vrijblijvend. De leverancier kan zijn offertes steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld, tenzij de leverancier bij het aanbod, naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding, uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Indien geen termijn is vermeld, geldt de offerte 6 weken met inachtneming van hetgeen overigens in deze voorwaarden is bepaald.
3.2 Indien geen opdracht wordt verleend, is de leverancier gerechtigd de met het tot stand brengen van de offerte gemoeide kosten aan de afnemer in rekening te brengen, indien en voor zover dit in de offerte is vermeld.

Artikel 4. Tekeningen, berekeningen en constructies
4.1 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door een partij of in haar opdracht door een externe ontwerper zijn vervaardigd, blijven eigendom van die partij. Zij mogen door de wederpartij niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte of opdracht te verkrijgen, dan wel enig voordeel voor zichzelf en/of derden te behalen. Indien geen opdracht wordt verleend, worden deze bescheiden binnen 3 maanden na dagtekening van de offerte vernietigd.
4.2 Met inachtneming van het in het derde en vierde lid bepaalde, heeft de afnemer echter de vrije beschikking over de in het eerste lid bedoelde gegevens, ongeacht de vorm waarin zij zijn vastgelegd, indien hij de vergoeding als bedoeld in artikel 3, tweede lid, heeft betaald, dan wel - ingeval die vergoeding niet is bedongen - indien hij een nader overeen te komen redelijke vergoeding betaalt.
4.3 Gegevens over fabricage- en/of constructiemethoden, waarop het auteursrecht/octrooirecht van toepassing is, of ten aanzien waarvan een ontwerper als bedoeld in het eerste lid een voorbehoud heeft gemaakt, mogen door de wederpartij niet worden gebruikt, gekopieerd, aan derden getoond of bekendgemaakt, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend.
4.4 Onder derden zijn in het voorgaande lid niet begrepen de opdrachtgever van het werk, waarvoor het betonstaal is bestemd, alsmede degenen die voor de uitvoering van dat werk van bedoelde gegevens gebruik moeten maken.
4.5 Partijen behouden zich het recht voor om, bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, vergoeding te vorderen van de uit de overtreding voortvloeiende schade.
4.6 De afnemer vrijwaart de leverancier voor aanspraken met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van derden, dan wel aanspraken van derden uit andere hoofde, ten aanzien van door afnemer aan leverancier verstrekte gegevens.
4.7 De afnemer zorgt ervoor dat de voor de eventuele uitvoering van werken noodzakelijke gegevens tijdig, vóór uitvoering, aan de leverancier ter beschikking zijn gesteld. De leverancier behoudt zich het auteursrecht voor op door hem vervaardigde tekeningen en berekeningen, stukken etcetera.
4.8 Met betrekking tot het vervaardigen van betonstaalconstructies, verplicht de afnemer zich de leverancier tijdig vóór aanvang van de werkzaamheden, de benodigde tekeningen en alle daarop betrekking hebbende relevante gegevens aan de leverancier ter beschikking te stellen.
De afnemer verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de werkzaamheden van de leverancier tijdig op regelmatige wijze kunnen beginnen en kunnen worden uitgevoerd voor zoveel zulks is overeengekomen. Tijdige verstrekking van gegevens, tekeningen betekent dat de afnemer bedoelde gegevens verstrekt, ruim vóórdat de productie dient aan te vangen om een levering op de overeengekomen tijdstippen/data mogelijk te maken.
4.9 De door de leverancier gemaakte knip-, buig- en nettenstaten, gelden tussen partijen als bindend ten aanzien van het betonstaal, tenzij de afnemer binnen 5 werkdagen na verzending van bedoelde stukken schriftelijk zijn correct gemotiveerde bezwaren aan de leverancier kenbaar heeft gemaakt. Heeft het betonstorten echter reeds plaatsgevonden, gelden de desbetreffende knip-, buig- en/of nettenstaten als bindend vastgesteld tussen partijen.
4.10 Indien en voor zover de afnemer de leverancier niet tijdig, vóór aanvang van de werkzaamheden de benodigde gegevens als bedoeld in deze voorwaarden ter beschikking heeft gesteld, heeft de leverancier te zijner keuze het recht zijn verplichtingen tot nader order, doch in ieder geval totdat naar zijn inzicht voldoende gegevens zijn verstrekt, op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Alle termijnen met betrekking tot gegevens van de zijde van de afnemer, worden geacht fatale termijnen te zijn.

Artikel 5. Prijs
5.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op de belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten, zoals die gelden op de datum van schriftelijke offerte.
5.2 Onverminderd het bepaalde in het volgende lid en het bepaalde in artikel 18 onder 2, leidt een wijziging van de in het eerste lid bedoelde lonen, prijzen of andere kosten, alleen dan tot wijziging van een overeengekomen prijs, voor zover partijen de verrekening van wijzigingen van deze kostenfactoren tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.
5.3 De leverancier is - in ieder geval - bevoegd extra kosten in rekening te brengen:
- die het gevolg zijn van kostenverhogende omstandigheden waarmee de leverancier redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden;
- die de leverancier niet kunnen worden toegerekend en
- die in verhouding tot de prijs van de levering aanzienlijk zijn.
- die voortkomen uit kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod.
5.4 Onder de in het vorige lid bedoelde kostenverhogende omstandigheden worden in ieder geval begrepen vorst, abnormale waterstand en stijging van de prijs voor betonstaal, alsmede een onderschrijding dan wel overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid. 
5.5 Indien de leverancier van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de afnemer hiervan onmiddellijk adequaat en schriftelijk op de hoogte te stellen. Alsdan zullen partijen op korte termijn met elkaar in overleg treden of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed.
5.6 Indien door de Nederlandse overheid (de Europese overheid daaronder medebegrepen) opgelegde of gewijzigde belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten na datum offerte, worden gewijzigd, zullen deze onverkort aan de afnemer worden doorberekend.

Artikel 6. Totstandkoming van de overeenkomst
6.1 De overeenkomst komt tot stand door opdracht tot levering en/of montage van het betonstaal op grond van de offerte. Een opdracht die van de offerte afwijkt, geldt als een nieuwe offerte van de afnemer en als een verwerping van de oorspronkelijke offerte, tenzij partijen anders overeenkomen.
6.2 Indien de afnemer mondeling opdracht geeft, wordt een schriftelijke opdrachtbevestiging van de leverancier geacht de inhoud van het overeengekomene juist weer te geven, tenzij de afnemer de leverancier onverwijld kennis geeft van zijn bezwaren tegen deze weergave van de inhoud.
6.3 Bij levering uit voorraad of magazijn binnen 8 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst, treedt de factuur in de plaats van de schriftelijke opdrachtbevestiging van de leverancier.
6.4 Op wijzigingen in en aanvullingen op de overeenkomst of nadere afspraken is het bepaalde in de eerste twee leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. Verplichtingen van de afnemer
7.1 De afnemer zorgt er voor dat de leverancier, overeenkomstig diens aanwijzingen, tijdig kan beschikken over alle voor de uitvoering van het werk benodigde gegevens en over overheidsvoorschriften van bijzondere aard, een en ander voor zover die voor de leverancier van belang zijn.
7.2 De afnemer is verplicht de leverancier onverwijld te wijzen op voor hem klaarblijkelijke fouten of gebreken in constructies en werkwijzen, bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, die de leverancier blijkens de door hem aan de afnemer verstrekte stukken voornemens is te leveren respectievelijk toe te passen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid van de afnemer
8.1 De afnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen, alsmede voor de door of namens hem verstrekte gegevens.
8.2 De afnemer is in dit verband aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, welke door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven en naar hun aard ongeschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor zij volgens de overeenkomst bestemd zijn.
8.3 Indien de afnemer het betonstaal niet afneemt op het met inachtneming van artikel 11 vastgestelde tijdstip, is hij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade (met inbegrip van een redelijke vergoeding voor opslag), voor zover het niet afnemen aan de afnemer kan worden toegerekend.

Artikel 9. Verplichtingen van de leverancier
9.1 Het betonstaal moet voldoen aan de eisen van goed en deugdelijk werk, alsmede aan de bepalingen van de overeenkomst.
9.2 De leverancier garandeert de goede hoedanigheid van het betonstaal, waaronder begrepen de geschiktheid voor het doel waarvoor het betonstaal blijkens de overeenkomst bestemd is.
9.3 De leverancier staat in voor de naleving van de ten tijde van de offerte voor de levering van belang zijnde overheidsvoorschriften en beschikkingen van overheidswege, de geldende normen en de overeengekomen eisen. De gevolgen van de naleving van overheidsvoorschriften van bijzondere aard zijn echter niet voor rekening van de leverancier, tenzij de afnemer hem van deze voorschriften op grond van artikel 7.1 in kennis heeft gesteld, of redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de leverancier die voorschriften had behoren te kennen.
9.4 Indien een toeleverancier van de leverancier op te verwerken materialen, onderdelen of constructies een verdergaande garantie geeft dan voor de afnemer uit de overeenkomst met de leverancier voortvloeit, wordt die verdergaande garantie eveneens geacht te zijn geleverd aan de afnemer. De aannemer heeft ter zake geen rechten jegens de leverancier. De levering van bedoelde verdergaande rechten vindt plaats door het aangaan van de overeenkomst waarvan deze voorwaarden onderdeel zijn, terwijl de afnemer zelfstandig voor de wettelijke verplichte mededeling aan de derde zal zorgdragen. De leverancier is verplicht de afnemer schriftelijk van die verdergaande garantie in kennis te stellen.
9.5 Bij de totstandkoming van de overeenkomst kan de afnemer van de leverancier verlangen dat deze het betonstaal of onderdelen daarvan, niet door derden zal laten leveren of vervaardigen dan met schriftelijke goedkeuring van de afnemer.
9.6 De leverancier is verplicht de afnemer onverwijld te wijzen op voor hem klaarblijkelijke fouten of gebreken in door of namens de afnemer voorgeschreven constructies en werkwijzen, dan wel in door of namens de afnemer verstrekte gegevens, dan wel in door of namens de afnemer voorgeschreven of ter beschikking gestelde bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen.
9.7 De standaard conditie voor levering van betonstaal is franco ongelost. De leverancier vrijwaart de afnemer tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade voor zover deze tijdens het transport of bij het lossen van betonstaal is veroorzaakt en toe te rekenen is aan de leverancier, zijn personeel, zijn toeleveranciers of zijn transporteurs, met uitsluiting van door derden beschikbaar gestelde lift-, heft- en kraantransport en overigens slechts indien en voor zoveel de verplichtingen van de leverancier mede omvatten het monteren van betonstaal.

Artikel 10. Keuring
Met inachtneming van hetgeen over de keuringsmethoden is overeengekomen, heeft de afnemer het recht om het betonstaal, of de wijze waarop het wordt vervaardigd, te keuren of te laten keuren, ten einde vast te stellen of het betonstaal voldoet aan hetgeen is overeengekomen. In geval van afkeuring zijn kosten van de keuring voor rekening van de leverancier. Tenzij anders  overeengekomen, vindt de keuring in de fabriek van de leverancier plaats.

Artikel 11. Levertijd
11.1 Ter bepaling van de levertijd wordt vóór de aflevering een bepaalde datum en een bepaald tijdstip in de overeenkomst vermeld, dan wel een tijdvak.
11.2 Indien voor de aflevering een bepaalde datum en een bepaald tijdstip in de overeenkomst is vermeld, dient aflevering op dat tijdstip plaats te hebben.
11.3 Indien de leverancier zijn verplichtingen op het met inachtneming van het voorgaande lid vastgestelde tijdstip niet nakomt, is hij van rechtswege in verzuim mits uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat datum en tijdstip van aflevering fataal zijn. Indien anders is overeengekomen, is de leverancier eerst in verzuim nadat de afnemer hem heeft gesommeerd om alsnog binnen een redelijke termijn af te leveren en die aflevering is uitgebleven.
11.4 Indien voor de aflevering een tijdvak in de overeenkomst is vermeld, dient de aflevering binnen dat tijdvak plaats te hebben, met dien verstande dat de datum en het tijdstip wordt bepaald met inachtneming van het in het volgende lid bepaalde. Als tussen afnemer en leverancier een planning voor de aflevering wordt overeengekomen, is dat slechts een richtsnoer, en zijn de planningsdata nimmer fatale data. De planning verzwaart de verplichtingen van de leverancier nimmer.
11.5 In het geval voor de aflevering een tijdvak in de overeenkomst is vermeld, zal de afnemer tijdig, doch ten minste 5 werkdagen vóór de aanvang van dat tijdvak afroepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij dit afroepen bevestigen partijen de datum en het tijdstip van aflevering, of stellen zij schriftelijk een nieuwe datum en een nieuw tijdstip van aflevering vast, dan wel komen partijen een nieuwe afroeptermijn overeen.
11.6 Indien de leverancier zijn verplichtingen op het met inachtneming van het voorgaande lid vastgestelde tijdstip niet nakomt, is hij van rechtswege in verzuim, zij het dat vertragingen in de levering in verband met  verkeersomstandigheden, nimmer tot verzuim/aansprakelijkheid leiden.
11.7 Indien de leverancier op grond van het in dit artikel bepaalde in verzuim is, is hij aansprakelijk voor hetgeen redelijkerwijs als directe schade als gevolg van dat niet nakomen is aan te merken, een en ander voor zover het niet nakomen aan de leverancier kan worden toegerekend. De leverancier is alsdan gehouden tot betaling van de extra gemaakte directe kosten en de directe schade als gevolg van de vertraging, een en ander voor zover dit in verhouding staat tot de ernst van zijn verzuim en de overeengekomen prijs.
11.8 De afnemer is verplicht de schade, die voortvloeit uit een niet nakomen als bedoeld in het vorige lid, zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 12. Levering en montage van betonstaal
12.1 Voor zover levering en montage van betonstaal tussen de afnemer en de leverancier is overeengekomen, heeft de leverancier het recht, voor zijn rekening en risico, het werk door derden uit te laten voeren.
12.2 Voorts geldt tussen de leverancier en de afnemer dat het bouwterrein zodanig is ingericht dat de leverancier ook in staat is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Daartoe zal de afnemer de noodzakelijke en gebruikelijke voorzieningen kosteloos ter beschikking te stellen zoals daar, bijvoorbeeld, zijn verlichting, elektriciteit, water, telefoon, sanitair, schaftfaciliteit, steigerwerk, opslagmogelijkheden en transport op de bouwplaats.
12.3 Indien en voor zover besluiten tot wijziging in de planning en de uitvoering van een bouwproject, gevolgen hebben voor de planning en/of de uitvoering van de door de leverancier te verrichten prestatie, is de afnemer verplicht schriftelijk de leverancier hierover tijdig, doch altijd minimaal 5 werkdagen voordat die gevolgen intreden, schriftelijk in te lichten. De daaruit voortvloeiende kosten zullen door de afnemer aan de leverancier als meerwerk worden vergoed.
12.4 Voor zover levering en montage van betonstaal is overeengekomen, zullen partijen daartoe, indien zij zulks wensen, een verrekeningsmethode met betrekking tot het aan te brengen betonstaal overeenkomen, waarop in ieder geval de handelsgewichten volgens deze tabel van toepassing zijn.
12.5 Met inachtneming van het overigens in deze voorwaarden bepaalde, heeft de leverancier recht op vergoeding van meerkosten als de feitelijk geleverde hoeveelheid meer dan 10% afwijkt van hetgeen tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meerkosten worden vergoed op nacalculatiebasis, in ieder geval omvattende een verrekening van de kostprijs vermeerderd met een opslag voor algemene kosten, winst en risico van 15%.
12.6 Minderkosten worden verrekend na afloop van het werk in de eindafrekening uitsluitend op nacalculatiebasis. Indien en voor zoveel in de eindafrekening een saldo minderkosten ontstaat, zal aldus uitsluitend het bedrag aan minderkosten op kostprijsbasis worden verrekend.
12.7 Niet inbegrepen bij de prijs van montage van betonstaal zijn: uitbuigen/inbuigen en richten van de stekken, uitbuigen stekkenbakken en/of indraaien koppelingen, aanhelingen/aansluitingen op bestaand werk en/of prefab beton, overige laswerkzaamheden, bekleding van en koppelingen met staalconstructies, plaatsen van beschermkappen.

Artikel 13. Aflevering
13.1 Het risico van het geleverde gaat over bij aflevering.
13.2 De plaats en de wijze van aflevering worden in de overeenkomst bepaald. Als aflevering geldt het aanbieden van de goederen op de overeengekomen plaats en tijd, ook indien de afnemer de goederen niet in ontvangst neemt. Op dit tijdstip gaat de termijn in als bedoeld in artikel 14, eerste lid. Indien de aflevering echter op een later tijdstip geschiedt, als gevolg van voor rekening van de leverancier komende omstandigheden, gaat de in de vorige zin bedoelde termijn op dat latere tijdstip in.
13.3 Het transport naar de plaats van aflevering met inbegrip van het laden is voor rekening en risico van de leverancier, tenzij anders is overeengekomen.
13.4 De afnemer zorgt ervoor dat de vervoermiddelen de losplaats goed en over een behoorlijk berijdbaar en toegankelijk terrein, dan wel over water, kunnen bereiken, alsmede dat voldoende ruimte voor aflevering beschikbaar is.
13.5 Levering is franco gelost, mits franco werk niet-gelost is overeengekomen. Bij overeengekomen franco werk niet-gelost, zal voor elke vracht onmiddellijk aansluitend op het tijdstip van aankomst één losuur worden toegestaan. Meer losuren kunnen in rekening worden gebracht. De aflevering dient zodanig te geschieden dat het lossen gedurende normale werktijd kan geschieden. Om dit te bewerkstelligen treden partijen daarover tijdig met elkaar in overleg.
13.6 Het lossen door de afnemer geschiedt met voldoende geschikt personeel en materieel en op aanwijzing van de transporteur.
13.7 Indien het lossen door de afnemer geschiedt en de leverancier daartoe hulpmiddelen aan de afnemer ter beschikking heeft gesteld, is de afnemer vanaf het moment dat de hulpmiddelen op het terrein zijn aangevoerd, verantwoordelijk voor het juiste gebruik van die hulpmiddelen.
13.8 Indien levering af fabriek is overeengekomen, wordt het betonstaal geacht te zijn afgeleverd zodra dit in of op de vervoermiddelen is geladen.
13.9 In het geval levering en montage van betonstaal is overeengekomen, geldt het betonstaal als afgeleverd, hetzij na overhandiging van een afleveringsbon door de leverancier, dan wel indien en voor zover beton is gestort en het betonstaal aldus in het beton is vervat, doch in elk geval op de eerste van de twee hiervoor aangeduide tijdstippen.
13.10 Voor levering op de Waddeneilanden geldt toeslag.

Artikel 14. Gebreken
14.1 De afnemer is verplicht om binnen 5 werkdagen na aflevering aan de leverancier mededeling te doen van die gebreken, die bij aflevering zijn geconstateerd. Gevolg van het niet voldoen van de afnemer aan de in de eerste zin bedoelde verplichting is dat de afnemer nimmer enige aanspraak jegens de leverancier, op welke grondslag dan ook, heeft. De gevolgen van het niet nakomen door de afnemer van de in de eerste zin bedoelde verplichting gelden eveneens als het betreft gebreken die de afnemer zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren.
14.2 De inontvangstneming van het betonstaal door de afnemer laat de aansprakelijkheid van de leverancier voor eventuele verborgen gebreken op grond van artikel 15 onverlet.
14.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 9, eerste, tweede en derde lid, zullen, indien en voor zover omtrent de hoedanigheid overigens niets uitdrukkelijk is overeengekomen, geringe afwijkingen in maat en andere geconstateerde kleine gebreken, geen reden tot afkeuring zijn.

Artikel 15. Aansprakelijkheid van de leverancier
15.1 Onverminderd het in de wet en het in de volgende leden bepaalde en behoudens aan eventuele toepasselijke garanties door de afnemer te ontlenen aanspraken, is de leverancier na aflevering niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het betonstaal.
15.2 Indien het betonstaal of enig onderdeel daarvan een verborgen gebrek bevat dat redelijkerwijze aan de leverancier kan worden toegerekend en waarvan de afnemer de leverancier binnen zes weken na ontdekking mededeling heeft gedaan, is de leverancier voor dat gebrek ten opzichte van de afnemer aansprakelijk. Een gebrek is als een verborgen gebrek aan te merken indien het door de afnemer niet bij de aflevering is geconstateerd of niet behoefde te worden geconstateerd. De rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet ontvankelijk, indien deze wordt ingesteld na verloop van 5 jaar na de dag van aflevering.
15.3 Ingeval een verborgen gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt, is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van 10 jaar na de aflevering. Indien de afnemer echter ten opzichte van zijn opdrachtgever voor ernstige gebreken langer dan gedurende deze termijn aansprakelijk is, de afnemer zulks schriftelijk aan de leverancier heeft medegedeeld en de leverancier zich daarmee schriftelijk heeft verenigd, wordt de termijn tot die langere duur verlengd. Een gebrek is slechts dan als ernstig gebrek aan te merken, indien het de hechtheid van het betonstaal of van een essentieel onderdeel daarvan, het werk van de afnemer, in gevaar brengt. Een ernstig gebrek, dat zich binnen 10 jaar na de aflevering openbaart, wordt, behoudens tegenbewijs door de leverancier, geacht het gevolg te zijn van een aan de leverancier toe te rekenen omstandigheid.

Artikel 16. Aansprakelijkheid voor schadelijke gevolgen van de aflevering
De leverancier is aansprakelijk voor schade aan het werk van de afnemer, voor zover de schade door aflevering van het product is veroorzaakt en aan de leverancier, waaronder begrepen zijn personeel, zijn toeleveranciers of zijn transporteurs, is toe te rekenen. Onder schade aan het werk wordt slechts verstaan schade aan het geheel of gedeeltelijk door de afnemer ten behoeve van zijn opdrachtgever gebouwde of gemaakte, schade aan op het werkterrein aanwezige eigendommen van de afnemer of van de opdrachtgever van de afnemer, alsmede schade aan op het werkterrein aanwezige hulpwerken, bouwstoffen en hulpmiddelen. Bij de bepaling van de omvang van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met de verhouding tussen de ontstane schade en de prijs van het product, alsmede met de vraag in hoeverre de schade gedekt is door een verzekering ten behoeve van de leverancier en of en zo ja in hoeverre een eventuele verzekeringsuitkering op de leverancier wordt verhaald.

Artikel 17. Overgang risico en eigendom
17.1 Het product is na aflevering voor risico van de afnemer.
17.2 Onverminderd het bepaalde in de wet, wordt het product eerst eigendom van de afnemer nadat hij heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen.
17.3 Zolang de leverancier als eigenaar dient te worden aangemerkt, verplicht de afnemer zich jegens de leverancier het geleverde product zorgvuldig te behandelen, en dit product niet te verpanden, niet te verwerken, over te dragen of af te geven anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering.

Artikel 18. Tussentijdse wijziging en beëindiging van de overeenkomst
18.1 Indien het aan de afnemer opgedragen werk, waartoe de levering door de leverancier plaatsvindt, wordt geschorst of tijdelijk stilgelegd, is de afnemer bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
18.2 In het in het eerste lid bedoelde geval heeft de leverancier recht op vergoeding van de schade die hij ten gevolge van de opschorting lijdt.
18.3 Indien het aan de afnemer opgedragen werk, waartoe de levering door de leverancier plaatsvindt, in onvoltooide staat wordt beëindigd, dan wel indien de overeenkomst tussen de afnemer en diens opdrachtgever wordt opgezegd, is de afnemer bevoegd de onderhavige overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Hetzelfde geldt indien de overeenkomst tussen de afnemer en diens opdrachtgever wordt ontbonden.
18.4 In de in het vorige lid bedoelde gevallen, evenals in de gevallen van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de afnemer en van het door de afnemer in onvoltooide staat beëindigen van het opgedragen werk - anders dan voor zover dit aan de leverancier is toe te rekenen - heeft de leverancier recht op de prijs, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten.
18.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het product of een onderdeel daarvan, door overmacht of een andere oorzaak, niet of slechts gewijzigd kan worden geleverd, is iedere partij die dit bemerkt, verplicht om hiervan onverwijld mededeling te doen aan de wederpartij teneinde in onderling overleg, hetzij de uitvoering van de overeenkomst aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen, hetzij tot een andere redelijke oplossing te komen.
18.6 Onverminderd het bepaalde in de wet heeft ieder der partijen het recht om de overeenkomst door een schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
− de duur en/of de gevolgen van de opschorting als bedoeld in het eerste lid, dan wel een overmachtstoestand dit redelijkerwijs rechtvaardigt;
− in het geval als bedoeld in het vorige lid, na verloop van een maand geen redelijke oplossing ter zake van prijs, technische uitvoering, of levertijd kan worden gevonden.
18.7 In de in het vorige lid bedoelde gevallen wordt tussen partijen afgerekend conform het bepaalde in artikel 18.4 hiervoor, tenzij de ontbinding het gevolg is van een aan afnemer toe te rekenen tekortkoming. In dat laatste geval vindt afrekening plaats overeenkomstig het in het vierde lid bepaalde.

Artikel 19. Meer- en minderwerk
Verrekening van meer en minder werk vindt in ieder geval plaats:
− ingeval van wijzigingen van de overeenkomst;
− ingeval van wijzigingen van de randvoorwaarden bij de overeenkomst als verwoord in de offerte van de leverancier;
− ingeval van aanwijzingen door of vanwege de overheid op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen, voor zover deze voor of bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien;
− ingeval van afwijkingen van de bedragen van stelposten;
− ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
− in de gevallen waarin verrekening van meer en minder werk in de overeenkomst is voorgeschreven;
− in het geval als in artikel 12.5 bedoeld.

Artikel 20. Betaling
20.1 Tenzij anders is overeengekomen, worden gefactureerde bedragen verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van ten hoogste twee procent. Deze toeslag wordt verschuldigd indien en voor zover de betaling na de vervaldatum plaatsvindt.
20.2 De afnemer is verplicht facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen. Indien de afnemer een product of een gedeelte daarvan, met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst, heeft afgekeurd, is hij gerechtigd de betaling met betrekking tot het afgekeurde deel op te schorten.
20.3 Indien een kredietbeperkingstoeslag is overeengekomen, is de afnemer vanaf de dertigste dag na de vervaldag tot de dag van volledige betaling een vertragingsrente verschuldigd, welke gelijk is aan de wettelijke rente als bedoeld in BW 6:119a.
20.4 Indien niet is overeengekomen dat een kredietbeperkingstoeslag zal worden toegepast, is de leverancier gerechtigd om bij overschrijding van de betalingstermijn over het opeisbare bedrag een vertragingsrente te berekenen welke gelijk is aan de wettelijke rente als bedoeld in BW 6:119a. Deze rente is verschuldigd vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling. Voor zover na afloop van 30 dagen na de vervaldag geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt het ad artikel 20 lid 3 rentepercentage met 2 procentpunten verhoogd.
20.5 Ingeval de afnemer op de vervaldag nog niet heeft betaald zonder zich terecht op een wettelijk of contractueel opschortingsrecht te hebben beroepen, is de leverancier bevoegd de daartegenover staande leveringsverplichting op te schorten, totdat die betaling is geschied, of voor hetgeen nog te leveren is contante betaling of vooruitbetaling, danwel genoegzame zekerheidstelling te verlangen.

Artikel 21. In gebreke blijven van een partij
21.1 Indien een partij in gebreke blijft en indien uit de overeenkomst voortvloeit dat daaraan een fatale termijn is verbonden, is de nalatige partij onmiddellijk in verzuim.
21.2 Indien een partij andere op haar rustende verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt en de wederpartij haar in verband daarmee schriftelijk in gebreke stelt, zal deze de nalatige partij daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog haar verplichtingen na te komen.
21.3 De wederpartij is in dringende gevallen gerechtigd voor rekening van de nalatige partij zodanige maatregelen te nemen als zij ten nutte van de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid dienstig oordeelt. Partijen zorgen ervoor dat de kosten, die voortvloeien uit de toepassing van de bedoelde maatregelen, binnen redelijke grenzen blijven.
21.4 Indien een partij op grond van het in de vorige leden bepaalde nalatig is en blijft haar verplichtingen na te komen, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding en andere rechten.
21.5 Onverminderd het bepaalde in de wet wordt een partij geacht van rechtswege in verzuim te zijn in geval:
a. zij in staat van faillissement wordt verklaard;
b. zij surseance van betaling aanvraagt;
c. ten laste van haar door een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven;
d. zij de bedrijfsuitoefening staakt.
21.6 In een geval als in het voorgaande lid bedoeld heeft de wederpartij het recht om in de gevallen sub a, b, en d. zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te ontbinden en in het geval sub. c. na rechterlijke tussenkomst en dan alleen als het beslag de ontbinding rechtvaardigt.
21.7 Indien een partij tot invordering overgaat zijn de buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige partij met een minimum van 250,00 Euro. Uit het enkele feit dat een partij zich verzekert van de hulp van een derde om de wederpartij tot nakoming te bewegen, blijkt de gehoudenheid van de wederpartij tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten. Ingeval in het kader van incassomaatregelen het faillissement van een partij wordt aangevraagd, is deze eveneens de in het desbetreffende arrondissement gebruikelijke kosten van een faillissementsaanvraag verschuldigd. Bij gerechtelijke invordering, waaronder faillissementsaanvraag, zijn naast de gerechtelijke kosten, eveneens de rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.
21.8 Het in de voorgaande leden bepaalde laat onverlet het recht van de wederpartij:
− om direct volledige betaling te vorderen van hetgeen de nalatige partij op grond van de overeenkomst verschuldigd is;
− alle overige rechten geldend te maken ter zake van tekortkomingen zoals elders in deze voorwaarden of de overeenkomst bepaald.

Artikel 22. Opschortingsbevoegdheid ingeval van onzekere nakoming door de wederpartij
Een partij die verplicht is het eerst te presteren, is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst te harer kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar daartegenover staande verplichting(en) niet of niet tijdig zal nakomen.

Artikel 23. Geschillen
23.1 Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen doen partijen afstand van hun recht deze aan de gewone rechter voor te leggen, behoudens ingeval van het nemen van conservatoire maatregelen en de voorzieningen om deze in stand te houden, het voeren van een kort geding en behoudens de in het derde lid omschreven bevoegdheid.
23.2 Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen partijen mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen, beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw zoals deze 3 maanden voor het tot stand komen van de overeenkomst luiden.
23.3 In afwijking van het in het tweede lid bepaalde kunnen geschillen, welke tot de competentie van de kantonrechter behoren, ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.

Artikel 24. Slotbepaling
Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het Belgische recht van toepassing.